Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Ανδρέας Κομνηνός, Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος

Περιγραφή
Το μάθημα  "Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό"  διδάσκεται ως Υποχρεωτικό Μάθημα Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή
 • Τι είναι το Διαδίκτυο - τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW)
 • Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου - Παγκόσμιου Ιστού
 • Αρχιτεκτονική Διαδικτύου - Πρωτόκολλα
 • Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Browsers)
 • Βασικές Γλώσσες Παγκόσμιου Ιστού: HTML, CSS, Dynamic HTML, JavaScript, VBScript
 • Διασύνδεση εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού με Βάσεις Δεδομένων (Server Side Scripting Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP, ASP)
 • Επεκτείνοντας την HTML με χρήση XML και XSL
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (SOAP, WSDL, UDDI)
 • Οντολογίες και σημασιολογία στο διαδίκτυο
 • Ασφάλεια: Firewalls, Secure HTTP, Digital Signatures, Secure HTML
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, garofala@ceid.upatras.gr

Ανδρέας Κομνηνός, Επίκουρος Καθηγητής, akomninos@ceid.upatras.gr

Ελένη Βογιατζάκη, ΕΔΙΠ,  evoyiatzaki@ceid.upatras.gr

Δημήτρης Κουτσομητρόπουλος, ΕΔΙΠ, kotsomit@ceid.upatras.gr

 

 

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του διαδικτύου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη web εφαρμογών.

Βιβλιογραφία

Randy Connolly, Ricardo Hoar
Προγραμματισμός για το Web. Τρίτη Έκδοση
2023, Μ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ
ISBN: 9789605127565                                                                                 

Luke Welling, Laura Thomson
Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL
2005, ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ
ISBN: 9605123576

Larry Ullman
Εισαγωγή στις PHP 6 & MySQL 5 με Εικόνες
2009, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
ISBN: 9789604612505

Α. Βακάλη, Ζ. Παπαμήτσιου
Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού
2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ISBN: 9789606759819

Παραδόσεις:

 

Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό
Δευτέρα 5 - 7 μμ, αίθουσα Β


Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό
Τρίτη 3 - 5 μμ,  αίθουσα Β

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός είναι ο Μέσος Όρος (ΜΟ) των δύο βαθμών, Γραπτής Εξέτασης (βάρος 30%) και Εργαστηριακής Άσκησης (βάρος 70%).

 • Για να είναι προβιβάσιμος ο τελικός βαθμός, θα πρέπει να είναι και οι δύο επιμέρους βαθμοί (Γραπτής Εξέτασης και Εργασίας) τουλάχιστον 3, και φυσικά ο ΜΟ τους να είναι τουλάχιστον 5
 • Ο βαθμός της εργαστηριακής άσκησης θα μπορεί να κρατηθεί για δύο ακαδημαϊκά έτη (το τρέχον και το επόμενο).
 • Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης δεν κρατιέται για επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Προαπαιτούμενα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Βάσεις Δεδομένων

Ενότητες

 • Αρχιτεκτονική
 • Πρωτόκολλα
 • Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών
 • HTML
 • WYSIWYG vs Console
 • Web Colors - RGB
 • HTML5
 • Τρόποι εισαγωγής style sheet
 • Responsive Web Design
 • Χρήση της JavaScript
 • Εισαγωγή scripting language
 • Τοποθέτηση scripting language
 • Μεταβλητές
 • Τύποι δεδομένων
 • Τελεστές
 • Ορισμός/κλήση συναρτήσεων
 • JavaScript Objects
 • Objects or Classes
 • DHTML
 • Χρήση του DOM
 • Χειρισμός γεγονότων
 • MAP APIs
 • Server Side Scripting
 • Sessions
 • Cookies VS Sessions
 • Φόρμες
 • E-Mail
 • Διασύνδεση με ΒΔ
 • Κωδικοποίηση
 • Τι είναι η XML
 • Χαρακτηριστικά
 • XML & HTML
 • Το συντακτικό της XML
 • XML Elements
 • XML attributes
 • Προκαθορισμένες οντότητες αναφοράς
 • XML Namespaces
 • DTD ? Document Type Definition
 • XSD - XML Schema Definition

 

 • Δομή - Συντακτικό JSON
 • Τι είναι ο AJAX
 • Μοντέλο web εφαρμογών
 • Μοντέλο Επικοινωνίας
 • XMLHttpRequest
 • Καταστάσεις ready state
 • jQuery
 • Ajax
 • EXtensible Markup Language
 • Stylesheet αρχεία
 • XSLT
 • XPath
 • XSL-FO  - XSL Formatting Objects
 • XQuery 
 • DOM ? Document Object Model
 • DOM ? Node Interface
 • Ανα?πτυξη εφαρμογών για τον κινητο? παγκο?σμιο ιστο?
 • Συνδεσιμο?τητα
 • Native Vs. Web Apps
 • Layout engines
 • Html 5 + css3 + Javascript
 • Html5, css3, svg & more
 • HTML5 + CSS3 = responsive design
 • Χρη?ση Media Queries
 • Web services architecture
 • Web services stack
 • SOAP - Simple Object Access Protocol
 • WSDL - Web Services Description Language
 • UDDI

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  74047
Αρ. Προβολών :  621690

Ημερολόγιο