Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος

Περιγραφή
Το μάθημα  "Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό"  διδάσκεται ως Υποχρεωτικό Μάθημα Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή
 • Τι είναι το Διαδίκτυο - τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW)
 • Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου - Παγκόσμιου Ιστού
 • Αρχιτεκτονική Διαδικτύου - Πρωτόκολλα
 • Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Browsers)
 • Βασικές Γλώσσες Προγραμματισμού Παγκόσμιου Ιστού: HTML, CSS, Dynamic HTML, JavaScript, VBScript
 • Διασύνδεση εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού με Βάσεις Δεδομένων (Server Side Scripting Γλώσσες Προγραμματισμού: PHP, ASP)
 • Επεκτείνοντας την HTML με χρήση XML και XSL
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (SOAP, WSDL, UDDI)
 • Οντολογίες και σημασιολογία στο διαδίκτυο
 • Ασφάλεια: Firewalls, Secure HTTP, Digital Signatures, Secure HTML
Κωδικός: CEID1092
Κατηγορία: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Αρχιτεκτονική
 • Πρωτόκολλα
 • Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών
 • HTML
 • WYSIWYG vs Console
 • Web Colors - RGB
 • HTML5
 • Τρόποι εισαγωγής style sheet
 • Responsive Web Design
 • Χρήση της JavaScript
 • Εισαγωγή scripting language
 • Τοποθέτηση scripting language
 • Μεταβλητές
 • Τύποι δεδομένων
 • Τελεστές
 • Ορισμός/κλήση συναρτήσεων
 • JavaScript Objects
 • Objects or Classes
 • DHTML
 • Χρήση του DOM
 • Χειρισμός γεγονότων
 • MAP APIs
 • Server Side Scripting
 • Sessions
 • Cookies VS Sessions
 • Φόρμες
 • E-Mail
 • Διασύνδεση με ΒΔ
 • Κωδικοποίηση
 • Τι είναι η XML
 • Χαρακτηριστικά
 • XML & HTML
 • Το συντακτικό της XML
 • XML Elements
 • XML attributes
 • Προκαθορισμένες οντότητες αναφοράς
 • XML Namespaces
 • DTD ? Document Type Definition
 • XSD - XML Schema Definition

 

 • Δομή - Συντακτικό JSON
 • Τι είναι ο AJAX
 • Μοντέλο web εφαρμογών
 • Μοντέλο Επικοινωνίας
 • XMLHttpRequest
 • Καταστάσεις ready state
 • jQuery
 • Ajax
 • EXtensible Markup Language
 • Stylesheet αρχεία
 • XSLT
 • XPath
 • XSL-FO  - XSL Formatting Objects
 • XQuery 
 • DOM ? Document Object Model
 • DOM ? Node Interface
 • Ανα?πτυξη εφαρμογών για τον κινητο? παγκο?σμιο ιστο?
 • Συνδεσιμο?τητα
 • Native Vs. Web Apps
 • Layout engines
 • Html 5 + css3 + Javascript
 • Html5, css3, svg & more
 • HTML5 + CSS3 = responsive design
 • Χρη?ση Media Queries
 • Web services architecture
 • Web services stack
 • SOAP - Simple Object Access Protocol
 • WSDL - Web Services Description Language
 • UDDI

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  15634
Αρ. Προβολών :  115038

Ημερολόγιο