Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Περιγραφή

Γενική εισαγωγή στην έννοια της ασύρματης και κινητής επικοινωνίας. Βασική αρχιτεκτονική κυψελωτών συστημάτων. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του "κινητού διαύλου". Φαινόμενα διάδοσης μικρής και μεγάλης κλίμακας. Κατηγορίες διαύλων. Προχωρημένες τεχνικές κωδικοποίησης πηγής. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης και μετάδοσης προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κινητού διαύλου. Συστήματα Διαμόρφωσης Πολλαπλών Φερουσών. Ισοστάθμιση Καναλιού. Θέματα αντιμετώπισης ή/και διαχείρισης παρεμβολών. "Έξυπνες" κεραίες. Συστήματα Πολλαπλών Κεραιών Πομπού-Δέκτη και Κώδικες Χωρο-χρόνου. Συνεργατικές και Γνωσιακές επικοινωνίες. Συν επιλογή από τα παρακάτω: Μέθοδοι Πολλαπλής Προσπέλασης (FDMA, TDMA, OFDMA, SDMA, CDMA). Επικοινωνίες Διάχυτου Φάσματος, Συστήματα DS-SS και εφαρμογές τους. Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Ανίχνευσης και Διόρθωσης Σφαλμάτων, Γραμμικοί Κώδικες Μπλόκ, Συνελικτικοί Κώδικες, Σύνθετοι Κώδικες.

Ανθρώπινο Δυναμικό
  1. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, (berberid at ceid...).
  2. Δρ. Χρήστος Μαυροκεφαλίδης, (maurokef at ceid...).
Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης
  • Η αξιολόγηση βασίζεται σε συμψηφισμό του Βαθμού της Εξέτασης (ΒΕ) και του Βαθμού Ατομικής Εργασίας (ΒΑΕ). Συγκεκριμένα, ο Τελικός Βαθμός (ΤΒ) προκύπτει ως: ΤΒ=0.6ΒΕ+0.4ΒΑΕ.
  • Η τελική εξέταση γίνεται εφ' όλης της ύλης και πρέπει ΒΕ>4.0, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με το βαθμό της εργασίας.
  • Το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη του εξαμήνου ανακοινώνονται τα θέματα των ατομικών εργασιών. Τα περισσότερα θέματα είναι βιβλιογραφικού χαρακτήρα ενώ κάποια περιέχουν υλοποίηση (π.χ. σε περιβάλλον MATLAB). Ο κάθε φοιτητής αναλαμβάνει ένα θέμα και παραδίδει ατομική αναφορά.  Η εργασία παραδίδεται αυστηρά στα πλαίσια της προθεσμίας που ανακοινώνεται. 
  • Ο βαθμός ατομικής εργασίας έχει ισχύ για μία ακόμη χρονιά.
Συμπληρωματικά Στοιχεία

Πότε γίνεται το μάθημα; Δευτέρα, 18:00-20:00.

Πού γίνεται το μάθημα; Αίθουσα Ε2 (μόνο για την πρώτη εβδομάδα το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα Β3 του κτηρίου Β)

Ημερολόγιο