ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Φαίδων Θεοφανίδης

Περιγραφή

Course Overview:

The general objective of this course is to develop the ability to conduct marketing research and provide information for marketing decision making with the use of marketing case studies.  The broad course objectives are to help students understand the central concepts of marketing research, the methods of conducting marketing research and how to use research (SPSS Tutorials) to solve the problems faced by a marketing manager.

 

Learning Outcomes:
The Learning Outcomes of the course include the ability to:

1.      Understand the marketing research process, the kinds of information it can provide, and how it is used by marketing management.

2.      Understand the theory of concept and construct measurement as applied to market, product and consumer research.

3.      Understand how to avoid errors when conducting research, including the selection of appropriate research designs.

4.      Experience developing a sampling plan.

5.      Experience developing a

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Real Marketing Group Project:

The objective of the research project is to provide you with some experience in applying the concepts and methods of marketing research to a real marketing problem. The project will be implemented and a report will be written by self-selected three- or four-person teams. The survey results will be presented in class (PowerPoint slides).

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα αποκτήσουν εμπειρία με τα παρακάτω πεδία-γνωστικά αντικείμενα:

1)      Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία.

2)      Βασικές αρχές έρευνας αγοράς.

3)      Σχεδιασμός έρευνας.

4)      Είδη ερευνών και πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ.

5)      Η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς,

6)      Ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys) και σχεδιασμός ερωτηματολογίου.

7)      Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική συνέντευξη, ταχυδρομική συλλογή).

8)      Η έννοια και τα στάδια της δειγματοληψίας.

9)      Βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων με την χρήση του SPSS (περιγραφική στατιστική, διασταυρούμενη πινακοποίηση, ανάλυση συσχέτισης, ANOVA, γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση παραγόντων).

10)  Προφορική και γραπτή παρουσίαση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της αγοράς με την χρήση μελετών περιπτώσεων (case studies). Συνδέει την έρευνα αγοράς με την διοίκηση του μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Γίνεται παρουσίαση, ανάλυση και εφαρμογή όλων των σταδίων της έρευνας αγοράς και χρησιμοποιείται το SPSS (εργαστηριακές εφαρμογές) για εισαγωγή και ανάλυση πραγματικών δεδομένων και παράθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Βασικές γνώσεις Μάρκετινγκ είναι επιθυμητές.

Βιβλιογραφία

Ενότητες

?Ορισμός έρευνας αγοράς
?Τρόποι λήψης αποφάσεων
?Εφαρμογές
?Τύποι έρευνας αγοράς
?Τύποι δεδομένων
?Case study 1
?Βασικές εισαγωγικές έννοιες
?Στάδια Δειγματοληψίας
?Ορισμοί πληθυσμού, δειγματοληπτικής μονάδας, πλαίσιο δειγματοληψίας
?Μέθοδοι δειγματοληψίας
?Σχεδιασμός της διαδικασίας διεξαγωγής της δειγματοληψίας.

Case study 2

?Σημασία , στάδια σχεδιασμού και κατασκευής του ερωτηματολογίου
?Χορήγηση του ερωτηματολογίου-συλλογή και ανάλυση δεδομένων
?Δόμηση Ερωτηματολογίου
?Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπλήρωση, φύση απαντήσεων και κλίμακες μέτρησης

Ασκήσεις , Case study 3

?Ανοικτές- κλειστού τύπου ερωτήσεις
?Είδη κλιμάκων
?Ασκήσεις
?Case study 4
?Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
?Case study 5
 • Άσκηση που δείχνει τον τρόπο πώς να περαστούν τα ερωτηματολόγια στο  SPSS. 
 • Επίλυση άσκησης από τους φοιτητές
 • Περιγραφική Στατιστική και γραφήματα
 • Ανάλυση συσχέτισης
 • Ασκήσεις
 • T-test
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Ασκήσεις
 • Ανάλυση Διακύμανσης
 • Ασκήσεις
 • Επίλυση Case study Δειγματοληψίας
 • Επίλυση Case study Κλίμακες μέτρησης
 • Επίλυση Case study Ερωτηματολόγιο
 • Επίλυση Case study Συλλογή στοιχείων
 • Επίλυση Case study Στάδια Έρευνας Μάρκετινγκ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο