πολιτική κοινωνιολογία

Ευστάθιος Μπάλιας

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της πολιτικής, του εξουσιαστικού φαινομένου, του σύγχρονου κράτους και των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, με έμφαση στα χαρακτηριστικά της πολιτικής στη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία.

Ειδικότερα, αναλύονται το πολιτικό φαινόμενο και το κράτος από ιστορική και θεωρητική σκοπιά (το κράτος στη φιλελεύθερη και τη μαρξιστική θεωρία), ο ρόλος του κράτους στη σύγχρονη κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, η πολιτική κουλτούρα και οι παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία και στη σταθερότητά του. Οι μηχανισμοί λήψης των πολιτικών αποφάσεων (πολιτικά κόμματα, ομάδες πίεσης), οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη, κρατική γραφειοκρατία) και ο ρόλος τους στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής (στην οποία υπάγεται και η εκπαιδευτική πολιτική).

Ημερολόγιο